KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizującym zadania wynikające ze statutu przedszkola:

 1. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
 2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
 3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej przedszkola.
 4. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze, po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego przedszkole albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
 5. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
 6. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
 7. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej.
 8. Dyrektor przedszkola przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje z działalności przedszkola.

Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

 1. przygotowanie projektu statutu lub jego zmian,
 2. zatwierdzanie planów pracy placówki,
 3. podejmowanie uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w placówce,
 4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,
 5. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków przedszkola,
 6. ustalenie regulaminu rady pedagogicznej i jego zmian,
 7. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych w placówce uwzględnieniem obowiązujących procedur,
 8. Uchwalenie programu wychowawczego i profilaktyki w przedszkola.

Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 1. organizację pracy przedszkola, w tym harmonogram pracy nauczycieli, projekt planu finansowego placówki, wnioski dyrektora o przyznanie nagród i wyróżnień,
 2. propozycje przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego,
 3. programy wychowania przedszkolnego,
 4. powierzenie stanowiska dyrektora i wicedyrektora przedszkola,
 5. przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola,
 6. pracę dyrektora ubiegającego się o ocenę pracy,
 7. może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora,
 8. programy wychowania przedszkolnego wybrane bądź opracowane przez nauczycieli przedstawione przez dyrektora przedszkola przed dopuszczeniem do użytku przedszkolnego,
 9. wnioskowanie o określenie ramowego rozkładu dnia w przedszkolu,
 10. nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rad pedagogicznych, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli lub innych pracowników przedszkola,
 11. w przedszkolu nie funkcjonuje Rada Przedszkola, w związku z tym jej zadania statutowe pełni Rada Pedagogiczna,
 12. szczegółowe informacje dotyczące działalności Rady Pedagogicznej zawiera regulamin Rady Pedagogicznej.

Pracownicy pedagogiczni przedszkola:

 1. mgr Urszula Wilk - dyrektor, nauczyciel dyplomowany
 2. mgr Katarzyna Blok – nauczyciel dyplomowany
 3. mgr Bernarda Kaczmarek – nauczyciel dyplomowany
 4. mgr Grażyna Biniek – nauczyciel dyplomowany
 5. mgr Natalia Borowiec - nauczyciel kontraktowy
 6. mgr Barbara Góralczyk – nauczyciel dyplomowany
 7. mgr Stanisława Gola – nauczyciel mianowany
 8. mgr Monika Miedzińska – nauczyciel dyplomowany
 9. mgr Anna Brożyna – nauczyciel mianowany
 10. mgr Małgorzata Staniaszek – nauczyciel kontraktowy
 11. Lucyna Ławska – nauczyciel mianowany
 12. Gabriela Masapust – nauczyciel kontraktowy
 13. mgr Izabela Augustyniak – nauczyciel stażysta
 14. mgr Jolanta Pawlik – nauczyciel mianowany, urlop zdrowotny
 15. mgr Lucyna Szymańska - nauczyciel dyplomowany religii
 16. Gabriela Masapust – nauczyciel kontraktowy języka angielskiego
 17. mgr Katarzyna Blok - nauczyciel dyplomowany terapia pedagogiczna, zajęcia stymulujące rozwój dziecka - szachy
 18. mgr Stanisława Gola - nauczyciel mianowany zajęć gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej
 19. mgr Monika Miedzińska – nauczyciel mianowany logopeda
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Samorządowe nr 7 w Bełchatowie
odpowiada: Urszula Wilk
data: 28-01-2021
wytworzył: Bernarda Kaczmarek
data: 28-01-2021
data: 28-01-2021
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 28-01-2021 - Edycja treści
 • 28-08-2020 - Edycja treści
 • 30-08-2019 - Edycja treści
 • 29-08-2019 - Edycja treści
 • 11-10-2018 - Edycja treści
 • 10-10-2018 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 252