KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rada Rodziców

W Przedszkolu Samorządowym Nr 7 działa Rada Rodziców, którą wybiera się dla zapewnienia współdziałania przedszkola z domem rodzinnym dziecka w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Rada Rodziców

 1. W Przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców dzieci przedszkolnych.
 2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy. Regulamin rady rodziców nie może być sprzeczny ze statutem placówki.
 3. W skład rady rodziców wchodzą przedstawiciele wybrani w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci. W wyborach tych jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Powyższe wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym.
 4. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami, opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.
 5. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców.
 6. W porozumieniu z radą pedagogiczną rada rodziców opiniuje:
  1. program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, o którym mówi art. 34 ust. 2 Ustawy o systemie oświaty,
  2. projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.
 7. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych, wybranych na ogólnym zebraniu przez rodziców wszystkich oddziałów w tajnych wyborach z nieograniczonej listy kandydatów. Odwołanie członka Rady może nastąpić w czasie każdego zebrania na pisemny wniosek ¼ liczby rodziców dzieci oddziału zwykł większością głosów w głosowaniu tajnym przy obecności co najmniej połowy rodziców uprawnionych do głosowania.
 8. Zebranie podczas, którego dokonuje się wyboru lub odwołania członków Rady Rodziców prowadzi rodzic wybrany w głosowaniu jawnym jako przewodniczący zebrania. Dla przeprowadzenia tajnych wyborów zebranie wybiera komisję skrutacyjną w składzie co najmniej 3 osób. W celu przeprowadzenia tajnego głosowania komisja skrutacyjna sporządza karty do głosowania, rozdaje je rodzicom uczestniczącym w zebraniu i zabiera je z zachowaniem zasady reprezentatywności rodziców.
 9. Kandydatów do Rady Rodziców, za ich zgodą, zgłaszają rodzice uczestniczący.
 10. Wybór następuje zwykłą większością głosów. Głos jest ważny, jeżeli na liście do głosowania głosujący wskazał nie więcej kandydatów niż liczba członków Rady przewidzianych do wybrania. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyskało tę samą liczbę głosów, przeprowadza się głosowanie ponowne na tych kandydatów.
 11. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Rodziców przeprowadza się wybory uzupełniające.
 12. Rada Rodziców na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym wybiera w głosowaniu jawnym Prezydium Rady.
 13. W skład Prezydium, którego liczebność określa się w uchwale Rady Rodziców wchodzą:
  1. przewodniczący
  2. wiceprzewodniczący
  3. sekretarz
  4. skarbnik
 14. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków.
 15. Szczegółowe informacje dotyczące działalności Rady Rodziców zawiera Regulamin Rady Rodziców.
 16. W przedszkolu nie działa rada przedszkola. Jej zadania wykonuje rada pedagogiczna.

Skład Rady rodziców w roku szkolnym 2020/2021:

 1. Przewodniczący – p. Małgorzata Maciak
 2. Wiceprzewodniczący – p. Magdalena Grzybowska
 3. Sekretarz – p. Roksana Włodarczyk
 4. Skarbnik – p. Magdalena Lipińska
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Samorządowe nr 7 w Bełchatowie
odpowiada: Urszula Wilk
data: 28-09-2020
wytworzył: Bernarda Kaczmarek
data: 28-09-2020
data: 28-09-2020
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 28-09-2020 - Edycja treści
 • 13-11-2019 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 123